Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By abctrang_girl
#750274 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bóng đèn điện quang
KILOBOOK.COM

2

Néi dung chÝnh cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng
trong c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng
t¹i chi nh¸nh c«ng ty Bãng §Ìn §iÖn Quang
Ch−¬ng III: Mét sè y kiÕn ®ãng gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty Bãng §Ìn §iÖn QuangV× thêi gian thùc tËp ng¾n nªn trong b¸o c¸o em chØ xin ®Ò cËp ®Õn mét
vµi s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty lµ bãng ®Ìn huúnh quang, bãng ®Ìn
trßn vµ ®Ìn nÊm.

Do kh¶ n¨ng vµ kiÕn thøc cßn h¹n hÑp nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n
kh«ng tr¸nh khái sai xãt, em rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp söa ch÷a
cña c¸c thÇy c« vµ c¸n bé kÕ to¸n C«ng ty Bãng §Ìn §iÖn Quang ®Ó bµi viÕt
nµy thùc sù cã ý nghÜa vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn.

Qua ®©y em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c« gi¸o h−íng dÉn: TrÇn
Ngäc Anh vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n C«ng Ty Bãng §Ìn §iÖn Quang ®· tËn t×nh
h−íng dÉn vµ cung cÊp tµi liÖu gióp em hoµn thiÖn bµi b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy.
chương 1. lý luận chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại các DNTM chương 2. thực trạng công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement