Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bi_Yo
#750271 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
D−¬ng Thuú Mai

Líp: KT31B
2
to¸n cña C«ng ty, em ®· thùc hiÖn tèt b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh
víi ®Ò tµi:
Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 phÇn:
PhÇn I: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn
Hµ B¾c.
PhÇn II: Néi dung chÝnh cña kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn
Hµ B¾c.
PhÇn III: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty
cæ phÇn Hµ B¾c vµ so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lÝ luËn vµ thùc tÕ.
Do thêi gian cã h¹n nªn b¸o c¸o thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt. KÝnh mong sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c
thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó b¸o c¸o thùc tËp nµy cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
phần 1. đánh giá thực trạng về công tác kế toán của công ty. phần 2. nội dung chính của Kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc. phần 3. nhận xét, đánh giá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement