Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By noinhomuadong_888
#750270 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán nguyên vật liệu tai đội xây dựng và sửa chữa công trình
KILOBOOK.COM
1.
Ph−¬ng ph¸p thÎ song song....................................................... 19
2.
Ph−¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ..................................... 19
3.
Ph−¬ng ph¸p sæ sè d− ............................................................... 20
PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a
c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ............................ 21
I.§Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt
– kinh doanh cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ
ë & khu ®« thÞ .............................................................................................. 21
1.
LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn................................................ 21
a. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t giíi thiÖu vÒ C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu
®« thÞ ............................................................................................. 21
b. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng
tr×nh............................................................................................... 23
2.
§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh
doanh ....................................................................................... 24
a. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty .......................... 24
b. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh.... 27
II.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a
c«ng tr×nh ..................................................................................................... 29
1.
M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ......................... 29
2. M« h×nh tæ chøc bé sæ kÕ to¸n cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng
tr×nh......................................................................................... 30
III.H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh,
tr×nh bµy h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu kho vµ t¹i phßng kÕ to¸n........... 31
phần 1. cơ sở lý luận về hạch toán nguyên vật liệu trong các DN. phần 2. thực trạng Kế toán nguyên vật liệu tai đội xây dựng và sửa chữa công trình. phần 3. phư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement