Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nancy_nguyen1212
#750268 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hóa phố Huế
KILOBOOK.COM
NghiÖp vô b¸n hµng
C§KT-KTTM

2
gi¸m nghÜ gi¸m lµm. V× vËy c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i tËp chung mäi nguån
lùc l¾m b¾t th«ng tin kÞp thêi, ®−a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh lµm lîi cho doanh
nghiÖp m×nh, v× môc ®Ých cuèi cïng cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn.
Muèn kinh doanh ®Æt hiÖu qu¶ cao, lîi nhuËn lín th× doanh nghiÖp ph¶i
cã sù qu¶n lý tèt, nhanh chãng n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr−êng, bè trÝ hîp lý
c«ng t¸c nh©n sù, tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh, ®Èy m¹nh tiªu thô hµng
ho¸, thu håi ®ång vèn nhanh. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m qua hÖ thèng
doanh nghiÖp nhµ n−íc cã nhiÒu chuyÓn biÕn quan träng , nhiÒu doanh
nghiÖp ®· ®i dÇn vµo thÕ æn ®Þnh thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr−êng, ho¹t
®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. Cöa hµng b¸ch ho¸ Phè HuÕ thuéc c«ng ty
b¸ch ho¸ Hµ Néi lµ mét ®iÓn h×nh.
Trªn c¬ së kiÕn thøc ®· ®−îc thÇy c« gi¸o tr−êng Cao §¼ng Kinh
TÕ Kü ThuËt Th−¬ng M¹i trang bÞ . Víi sù h−íng dÉn tËn t×nh cña c«
gi¸o Cao Mai Lan , ®Ó hiÓu biÕt thªm vµ lµm quen víi thùc tÕ em ®·
®i thùc tËp t¹i cöa hµng b¸ch ho¸ Phè HuÕ. Qua ®ã em ®· chän ®Ò tµi :
NGHIÖP Vô B¸N HµNG T¹I CöA HµNG B¸CH HO¸ PHè
HUÕ’’.
Trong thêi gian thùc tËp, ®−îc sù gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña
l·nh ®¹o cöa hµng cïng c¸c bé phËn, em ®· thu thËp ®−îc nh÷ng sè liÖu
®Ó lµm c¬ së ®Ó viÕt b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Do thêi gian thùc tËp cã
h¹n, kinh nghiÖm thùc tÕ ch−a nhiÒu nªn b¸o c¸o thùc tËp cßn nhiÒu
thiÕu sãt. Mong ®−îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«
Mỗi DN muốn tồn tại và phát triển cần làm tốt công tác quản trị như hoạch định tổ chức, lãnh đạo kiểm tra kiểm soát và đặc biệt là trong khâu bán hàng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement