Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhox_luv_u_4ever
#750265 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty xây dựng 492
KILOBOOK.COM

Sinh viªn: Ph¹m ThÞ BÝch Ngäc Líp kÕ to¸n 41 D
§èi víi Nhµ n−íc, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong
c¸c doanh nghiÖp lµ c¬ së ®Ó Nhµ n−íc kiÓm so¸t vèn ®Çu t− vµ thu thuÕ. Do ®ã, trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, viÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c doanh
nghiÖp sÏ ®em l¹i tiÕt kiÖm cho x· héi, t¨ng tÝch luü cho nÒn kinh tÕ. V× vËy, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng ph¶i chØ lµ vÊn ®Ò cña c¸c doanh
nghiÖp mµ cßn cña toµn x· héi.
§øng trªn lÜnh vùc kÕ to¸n, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
lµ kh©u phøc t¹p nhÊt trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. §¶m b¶o
viÖc h¹ch to¸n gi¸ thµnh chÝnh x¸c, kÞp thêi phï hîp víi ®Æc ®iÓm h×nh thµnh vµ ph¸t sinh chi phÝ lµ yªu cÇu cã tÝnh xuyªn xuèt trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n t¹i doanh
nghiÖp.
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua thêi gian nghiªn cøu, t×m
hiÓu lý luËn vµ thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n t¹i C«ng ty x©y dùng 492, ®−îc sù
gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o
PGS.TS Ph¹m ThÞ G¸i
vµ c¸c c« chó, anh chÞ
phßng kÕ to¸n C«ng ty, em ®· chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
- tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph−¬ng h−íng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i
C«ng ty x©y dùng 492
”. Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ vËn dông lý luËn vÒ h¹ch to¸n chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµo viÖc nghiªn cøu thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i C«ng ty x©y dùng 492.
Néi dung cña chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ngoµi lêi më ®Çu, vµ kÕt luËn bao
gåm hai phÇn:
PhÇn I: T×nh h×nh thùc tÕ vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i
c«ng ty x©y dùng 492.
PhÇn II: Ph−¬ng h−íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty X©y dùng 492phần 1. tình hình thực tế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty xây dựng 492. phần 2. phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement