Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By farmer_in_city
#750261 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng Tiên sơn Hà Tây
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
NguyÔn Quèc Trung - KÕ to¸n E - K13 VBII

NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ ë tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng ®ã em ®· lµm ®Ò
tµi vÒ: "Hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng Tiªn S¬n Hµ T©y
".
§Ò tµi gåm c¸c phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
PhÇn II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn Xi m¨ng Tiªn S¬n Hµ T©y.
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tËp
hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng
Tiªn S¬n Hµ T©y.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· nhËn ®−îc sù gióp ®ì rÊt nhiÒu
cña c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n, tµi vô C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Tiªn S¬n Hµ T©y. §Æc biÖt lµ sù h−íng dÉn chØ b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o Th.S §inh ThÕ Hïng gi¸o viªn gi¶ng d¹y khoa KÕ to¸n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
phần 1. lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các DN sx. phần 2. thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement