Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Brainerd
#750260 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ ở công ty xây dựng số 34
KILOBOOK.COM

2
®Ò tµi. Em nhËn ®−îc sù tËn t×nh gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn Minh Ph−¬ng vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kÕ to¸n tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. Cïng c¸c b¹n, c¸c c« phong tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty XD sè 34. KÕt hîp víi kiÕn thøc häc hái ë tr−êng vµ sù nç lùc cña b¶n th©n nh−ng do thêi gian vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ, nªn chuyªn ®Ò cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.
Néi dung cña chuyªn ®Ò nµy ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn ®−îc chia lµm 3
phÇn:
PhÇn thø nhÊt: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n
nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô ë doanh nghiÖp x©y l¾p.
PhÇn thø hai: T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu -
c«ng côdông cô ë c«ng ty XD sè 34.
PhÇn thø ba: Mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
Nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô ë c«ng ty XD sè 34.
Chí phí vật liệu là 1 trong những yếu tố của quá trình sxkd, thông thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement