Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hit_tuananh
#750244 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty XNK thủy sản nam Hà Tĩnh
KILOBOOK.COM
- Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp, chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n Hµ TÜnh.
- Ch−¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty xu¸t nhËp khÈu thuû s¶n
nam Hµ TÜnh.
MÆc dï ®· ®−îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n,
c¸c b¸c trong ban qu¶n lý, l·nh ®¹o c«ng ty, cïng sù h−íng dÉn cña c« gi¸o Hoµng ThÞ Nga – ng−êi ®· quan t©m chØ b¶o tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Nh−ng do nhËn thøc cßn h¹n chÕ vµ kinh nghiÖm thùc tÕ ch−a s©u s¾c, thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu nªn bµi viÕt ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o cña thÇy c« gi¸o vµ ®ãng gãp cña ®éc
gi¶ ®Ó bµi viÕt cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n n÷a.
chương 1. lý luận chung về Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các DNsx. chương 2. thực trạng công tác Kế toán tập hợp chi phí sản
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement