Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Adao
#750241 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An
KILOBOOK.COM

2
doanh nghiÖp n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸. Doanh nghiÖp nµo cã møc
gi¸ hîp lý sÏ b¸n ®−îc nhiÒu h¬n vµ tõ ®ã thu håi vèn nhanh vµ t¨ng lîi nhuËn.
MÆt kh¸c nã gióp doanh nghiÖp kiÓm so¸t ®−îc c¸c nguån lùc cña m×nh ®Ó sö
dông cã hiÖu qu¶ .
Nh− vËy cã thÓ nãi, víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lu«n ph¶i
nghÜ ®Õn ph−¬ng tr×nh kinh tÕ c¬ b¶n nhÊt, ®¬n gi¶n nhÊt nh−ng còng kh«ng dÔ
gi¶i. §ã lµ : Lîi nhuËn = Doanh thu – Chi phÝ.
§Ó t¨ng lîi nhuËn th× hoÆc lµ t¨ng doanh thu hoÆc gi¶m chi phÝ hoÆc møc
t¨ng doanh thu ph¶i lín h¬n møc t¨ng chi phÝ. Trong ®ã viÖc gi¶m chi phÝ vÉn
®−îc coi lµ linh hån, nh©n tè chÊt l−îng cña ph−¬ng tr×nh nµy.
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ
h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ®èi víi C«ng ty
TNHH x©y dùng vµ th−¬ng m¹i Hoµng An nãi riªng. B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®·
häc ë nhµ tr−êng vµ nhê sù h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o: Ph¹m V¨n Dòng,
cïng c¸c c« chó trong C«ng ty em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p
tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng t¹i C«ng ty TNHH X©y
Dùng vµ Th−¬ng M¹i Hoµng An .

KÕt cÊu cña ®Ò tµi:
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®−îc tr×nh
bµy trong 3 ch−¬ng:

Ch−¬ng I : Lý luËn chung vÒ chi phÝ kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm
trong doanh nghiÖp.

Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh
s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th−¬ng m¹i Hoµng An

Ch−¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm
x©y dùng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th−¬ng m¹i Hoµng An

Do tr×nh ®é lý luËn vµ thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña
em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt, h¹n chÕ. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp
để tăng lợi nhuận thì hay là tăng doanh thu hay giảm chi phí hay mức tăng doanh thu phải lớn hơn mức tăng chi phí. trong đó việc giảm chi phí vẫn được coi là
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement