Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By angel_lovelove97
#750240 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây lắp H36 - công ty xây lắp hóa chất
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n Tèt nghiÖp
Sinh viªn: Ph¹m ThÞ Khuyªn - Líp C§KT 2- K4 LuËn v¨n Tèt nghiÖp

2
tÕ vµ Quèc phßng cña ®Êt n−íc. Gãp phÇn quan träng trong vÞªc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.
Tuy nhiªn so víi c¸c ngµnh kh¸c, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc
®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt kh¸c, ®iÒu nµy ®−îc thÓ hiÖn ë qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm cña ngµnh, ®ã lµ s¶n phÈm x©y l¾p.
S¶n phÈm x©y l¾p lµ c«ng tr×nh, vËt liÖu kiÕn tróc …cã quy m« lín, kÕt
cÊu phøc t¹p thêi gian s¶n xuÊt kÐo dµi, do ®ã viÖc vËy viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c dù to¸n thiÕt kÕ, thi c«ng…
S¶n phÈm x©y l¾p th−êng cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n
xuÊt ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt c«ng tr×nh, tõ ®ã mµ c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông, h¹ch to¸n vËt t−, tµi s¶n còng trë nªn phøc t¹p.
Qu¸ tr×nh tõ khi khëi c«ng c«ng tr×nh ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn
giao ®−a vµo sö dông lµ kho¶ng thêi gian t−¬ng ®èi dµi, nã phô thuéc vµo quy m«, tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ kü thuËt cña tõng c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng ®−îc chia lµm nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n l¹i bao gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau. C¸c c«ng viÖc chñ yÕu thùc hiÖn ë ngoµi trêi nªn nã chÞu ¶nh h−íng lín cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn, thêi tiÕt lµm ¶nh h−ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, v× vËy qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ kÐo dµi, ph¸t sinh nhiÒu chi phÝ ngoµi dù to¸n, chi phÝ kh«ng æn ®Þnh vµ phô thuéc vµo tõng giai ®o¹n thi c«ng.
S¶n phÈm x©y l¾p rÊt ®a d¹ng nh−ng l¹i mang tÝnh ®¬n chiÕc. Mçi c«ng
tr×nh ®−îc tiÕn hµnh thi c«ng theo theo ®¬n ®Æt hµng cô thÓ, phô thuéc vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ theo thiÕt kÕ kü thuËt cña c«ng tr×nh ®ã. Khi thùc hiÖn c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p ph¶i bµn giao ®óng tiÕn ®é, ®óng thiÕt kÕ kü thuËt, ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng tr×nh.
S¶n phÈm x©y l¾p ®−îc tiªu thô theo gi¸ trÞ dù to¸n hoÆc gi¸ tho¶ thuËn
víi chñ ®Çu t− tõ khi ký kÕt hîp ®ång, do ®ã tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm x©y l¾p thÓ hiÖn kh«ng râ. NÕu qu¶n lÝ tèt chi phÝ th× doanh nghiÖp sÏ gi¶m ®−îc chi phÝ vµ t¨ng lîi nhuËn.
ChÝnh nh÷ng ®Æc tr−ng riªng cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n ®· cã t¸c ®éng
lín ®Õn viÖc tæ chøc kÕ to¸n. Vµ viÖc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng n»m ngoµi tÇm quan träng trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi chung. Ngoµi ra nã cßn ®ßi hái nh÷ng yªu
chương 1, những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các DN xây lắp. chương 2. thực trạng công tác kế toán
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement