Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cobetinhnghich_nd_95
#750239 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại và sản xuất Đại phú
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o Qu¶n lý Vò Ngoc BÝch -
K45E GTVT


2
Nh−ng viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu nh− thÕ nµo míi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Mét doanh nghiÖp muèn ®¹t ®−îc doanh thu vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ
cao trong s¶n xuÊt kinh tÕ th× ®ßi hái kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i lu«n
cËp nhËt mét c¸ch chÝnh x¸c ,®Çy ®ñ vµ trung thùc nh÷ng th«ng tin cÇu
thiÕt gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®−îc diÔn ra th−êng xuyªn vµ liªn tôc.
C«ng ty TNHH th−¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt §¹i Phó lµ mét c«ng ty
chuyªn s¶n xuÊt, gia c«ng vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng kim khÝ. ChÝnh
v× thÕ vµ l−¬ng nguyªn liÖu nhËp xuÊt hµng ngµy vµ nh÷ng phô liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµy ®−îc ph¸t sinh liªn tôc
vµ víi sè l−îng lín. v× vËy c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty lµ hÕt søc quan träng. v× viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ qu¶n lý cã ¶nh h−ëng
®Õn tèc ®é s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty. qua ®ã t¹o
®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kÕ to¸n tµi chÝnh cña m×nh.
C«ng t¸c h¹ch to¸n qu¶n lý nguyªn liÖu tèt th× viÖc tiÕn hµnh cho
s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu thuËnlîi vµ tr¸nh ®−îc nh÷ng rñi ro ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra.
NhËn thøc ®−îc vai trß quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu,
c«ng cô dông cô trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c¸c doanh nghiÖp
hiÖn nay nªn em ®· chän ®Ò tµi “KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu” lµm b¸o
c¸o qu¶n lý cña m×nh.
Bµi viÕt cña em gåm 3 phÇn:
PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh c«ng ty
PhÇn II: Chuyªn ®Ò kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu
PhÇn 3: KÕt luËn vµ ®¸nh gi¸
phần 1. đặc điểm tình hình công ty. phần 2. chuyên đề kế toán nguyên vật liệu. phần 3. kết luận và đánh giá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement