Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Foma
#750238 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại dịch vụ Tràng Thi
KILOBOOK.COM

2
§−îc sù h−íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o còng nh− sù gióp ®ì cña C¸n bé
phßng NghiÖp vô kinh doanh 2 cña C«ng ty Th−¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi, em ®·
lùa chän chuyªn ®Ò cho bµi b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh lµ: “B¸n hµng vµ
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cu¶ C«ng ty Th−¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi”.
B¸o c¸o tèt nghiÖp gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña
doanh nghiÖp.
Ch−¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña
C«ng ty Th−¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi
Ch−¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
b¸n hµng cña doanh nghiÖp.chương 1. các vấn đề chung về Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của DN. chương 2. thực tế công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement