Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By harry01689065890
#750234 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán nguyên liệu vật liệu tại xí nghiệp X18
KILOBOOK.COM
Chu ThÞ Minh LuËn Líp 38A7
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
- 2 -
TT Tªn tiªu ®Ò Trang
28. Thñ tôc xuÊt kho NLVL vµ vÝ dô minh ho¹
37
29. Ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NLVL t¹i XN X-18
39
30. B¶ng tæng hîp nhËp -xuÊt tån NLVL
44
31. Ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸ gèc NLVL t¹i xÝ nghiÖp
45
32. KÕ to¸n tæng hîp nhËp , xuÊt kho NLVL
47
33. KÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu
47
34. KÕ to¸n tæng hîp hîp tr−êng hîp nhËp kho NLVL
47
35. KÕ to¸n tæng hîp tr−êng hîp xuÊt kho NLVL
52
36. Ch−¬ng III : nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c
60
kÕ to¸n NLVL t¹i xÝ nghiÖp X-18
37. NhËn xÐt chung vÒ kÕ to¸n NLVL t¹i xÝ nghiÖp
60
38. Nh÷ng −u ®iÓm vµ nh÷ng tån t¹i trong c«ng
61
t¸c kÕ to¸n NLVL t¹i xÝ nghiÖp X-18 .
39 . Mét sè kiÕn nghÞ ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
63
ë xÝ nghiÖp X-18 .
40. KÕt luËn
64
41. NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp .
65Kế toán nguyên vật liệu cung cấp thông tin 1 cách khoa học cho công tác quản lý nguyên vật liệu cả về mặt giá trị và hiện vật ở tất cả các khâu mua sắm, dự trữ,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement