Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By doluong_quynhnhu
#750231 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty truyền tải điện I
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Chuyªn ®Ò thùc tËp

2
ch−¬ng ii: thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn i39
i. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.
39
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.39
1.2. NhiÖm vô s¶n xuÊt.


40
1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n.
41
1.3.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n.

41
1.3.2. T×nh h×nh tæ chøc sæ kÕ to¸n.
43
ii. thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn i.

45
2.1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu.

45
2.2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu.

46
2.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu.

47
2.3.1 §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp kho.
47
2.3.2. §èi víi nguyªn vËt liÖu xuÊt kho.
48
2.4. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn I. 49 2.4.1. C¸c chøng tõ sö dông vµ qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ khi nhËp kho nguyªn vËt liÖu.
51
2.4.2. C¸c chøng tõ sö dông vµ qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu.

56
2.4.3. Néi dung ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu (ph−¬ng ph¸p thÎ song song)

56
2.4.5. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty TruyÒn t¶i ®iÖn I 64 2.4.5.1. KÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu 2.4.5.2 KÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu
ch−¬ng iii: hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n

nguyªn vËt liÖu
t¹i c«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn i


81

i. ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn i.
81

1.1. −u ®iÓm.
81

1.2. Tån t¹i.
81
ii. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn I. 82
Tổ chức công tác kế toán vật liệu là điều kiện quan trọng không thể thiếu được để quản lý vật liệu, thúc đẩy việc cung cấp đầy đu kịp thời, đồng bộ những vật li
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement