Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By suachuadam_0306
#750229 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp may 19
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong XÝ nghiÖp, víi kiÕn thøc ®· häc tËp ®−îc t«i xin ®i
s©u tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt vÒ lý luËn kÕ to¸n thµnh phÈm vµ
tiªu thô thµnh phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n
thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë XÝ nghiÖp May X19 vµ m¹nh d¹n ®Ò
xuÊt nh÷ng ý kiÕn ®Ó kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ
tiªu thô thµnh phÈm ë XÝ nghiÖp.
Bµi luËn v¨n gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu
thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
Ch−¬ng II: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm
vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë XÝ nghiÖp May X19.
Ch−¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë XÝ nghiÖp May X19
.
MÆc dï cè g¾ng song do tr×nh ®é thùc tÕ cã h¹n nªn bµi luËn v¨n kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt nhÊt ®Þnh.
T«i kÝnh mong ®−îc sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c
c¸n bé trong XÝ nghiÖp ®Ó nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a vÊn ®Ò nµy.
chương 1. những vấn đề chung về Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong DNSX. chương 2. tổ chức công tác Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement