Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By b0ys0ck_ng0c
#750228 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán nguyên vật liệu công cụ công cụ tại công ty may xuất khẩu phương MAi
KILOBOOK.COM
Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt. Em mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé cña c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò cña em tèt h¬n, thiÕt thùc víi thùc tÕ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Häc sinhT−ëng DiÖp Anh
phần 1. đặc điểm tình hình chung tại đơn vị thực tập. phần 2. báo cáo thực tập tốt nghiệp. chuyên đề kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ. phần 3. báo cáo th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement