Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyen_hoangnam158
#750206 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty thủ đô 1
KILOBOOK.COM

3
PhÇn thø nhÊt
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn
vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt

I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c qu¶n lý
nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
1. Nguyªn vËt liÖu vµ tÇm quan träng cña nã trong qóa tr×nh s¶n xuÊt.
* Nguyªn vËt liÖu lµ g×?
Nguyªn vËt liÖu lµ ®èi t−îng lao ®éng ®−îc biÓu hiÖn b»ng h×nh th¸i vËt chÊt
khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu ®−îc chuyÓn mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh.
* §Æc ®iÓm, vÞ trÝ, tÇm quan träng:
- Nguyªn vËt liÖu cïng víi c¸c yÕu tè: vèn, lao ®éng, c«ng nghÖ lµ lµ c¸c yÕu
tè ®Çu vµo cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm vËt chÊt.
- Lµ bé phËn thuéc tµi s¶n l−u ®éng, nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm.
- ChÊt l−îng nguyªn vËt liÖu ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm.
- ViÖc cung øng nguyªn vËt liÖu ®óng sè l−îng, chñng lo¹i chÊt l−¬ng vµ ®óng
lóc sÏ ®¸p øng ®−îc chiÕn l−îc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp: tung ra thÞ tr−êng ®óng lo¹i s¶n phÈm, ®óng thêi ®iÓm sÏ t¹o ra −u thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp.
ChÝnh v× vËy viÖc qu¶n lý chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu, quy ®Þnh møc dù tr÷
nguyªn vËt liÖu hîp lý trong mçi giai ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt.
Nh− trªn ®· nãi: chi phÝ nguyªn vËt liÖu th−êng chiÕm tû träng rÊt lín trong
tæng chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc qu¶n lý, sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm, b¶o qu¶n tèt nguyªn vËt liÖu tån kho, gãp phÇn gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng n©ng cao ®−îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh mµ cßn cã c¬ héi thu ®−îc lîi nhuËn cao.
2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu:
- XÐt theo vÞ trÝ t¸c dông cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh ng−êi ta chia thµnh:
phần 1. những vấn đề lý luận cơ bản về Công tác quản lý nguyên vật liệu trong dnsx. phần 2. thực trạng về nguyên vật liệu tại công ty thủ đô 1, phần 3. một số
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement