Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huynhphihung_1990
#750205 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp lắp ráp và xây dựng điện
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
Trong thêi gian ng¾n thùc hiÖn chuyªn ®Ò, ch¾c ch¾n chuyªn ®Ò cña em
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña xÝ
nghiÖp vµ c¸c thÇy c« gi¸o ®Ò chuyªn ®Ò cña em hoµn thiÖn h¬n.
Hµ Néi, ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2003.
Häc viªn
Lª TiÕn Dòng
phần 1. đặc điểm tình hình chung của xí nghiệp lắp ráp và xây dựng điện. phần 2. thực trạng Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement