Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pe_ka_yeuanhvitien
#750204 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sx thương mại và dịch vụ Phú Bình
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp


2
1.5.4. H¹ch to¸n tiÒn l−¬ng cho ng−êi lao ®éng
1.6. H¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng
1.6.1. C¸c chøng tõ ban ®Çu h¹ch to¸n tiÒn l−¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ 1.6.2. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng


1.6.2.1 Tµi kho¶n sö dông


1.6.2.2. Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiÒn l−¬ng vµ kho¶n trÝch theo
l−¬ng
1.7. H×nh thøc sæ kÕ to¸n
PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng
t¹i C«ng Ty S¶n XuÊt, Th−¬ng m¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh
2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng Ty S¶n XuÊt, Th−¬ng m¹i vµ DÞch Vô Phó
B×nh

2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng Ty S¶n xuÊt, Th−¬ng M¹i vµ
DÞch Vô Phó B×nh 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng Ty S¶n xuÊt, Th−¬ng M¹i vµ
DÞch Vô Phó B×nh
2.2. Thùc tr¹ng thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l−¬ng vµ c¸c
kho¶n
trÝch theo l−¬ng t¹i
C«ng Ty S¶n xuÊt, Th−¬ng M¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh
2.2.1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng Ty S¶n xuÊt, Th−¬ng M¹i vµ DÞch Phó Vô B×nh
2.2.2 Ph−¬ng ph¸p x©y dùng quü l−¬ng t¹i C«ng Ty S¶n xuÊt, Th−¬ng M¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh


2.2.2.1. X¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng
2.2.2.2. Nguyªn t¾c tr¶ l−¬ng vµ ph−¬ng ph¸p tr¶ l−¬ng
2.2.3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng t¹i C«ng Ty S¶n xuÊt, Th−¬ng M¹i
vµ DÞch Vô Phó B×nh


2.2.3.1. Quü b¶o hiÓm x· héi (BHXH) 2.2.3.2. Quü b¶o hiÓm y tÕ (BHYT)


2.2.3.3. Kinh phÝ c«ng ®oµn(KPC§
tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà DN trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ cống hiến
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement