Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By meaningoflife_pinacoladaboy
#750202 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác hạch toán kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản
KILOBOOK.COM
B¸o C¸o Tæng Hîp

PhÇn I
PhÇn I
PhÇn I
PhÇn I :
: :
:
®Æc ®iÓm
®Æc ®iÓm
®Æc ®iÓm
®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé
s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé
s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé
s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé
m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ
m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ
m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ
m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty
kÕ to¸n t¹i c«ng ty
kÕ to¸n t¹i c«ng ty
kÕ to¸n t¹i c«ng ty
dÞch vô nu«i trång thuû s¶n
dÞch vô nu«i trång thuû s¶n
dÞch vô nu«i trång thuû s¶n
dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung −¬ng .
trung −¬ng .
trung −¬ng .
trung −¬ng .
I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña c«ng ty
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty :
C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung −¬ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n−íc,
®−îc thµnh lËp tõ n¨m 1982 víi tªn gäi lµ c«ng ty vËt t− c¸ gièng TW vµ ®−îc thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ n−íc theo quyÕt ®Þnh sè 252 TS/Q§ - TC ngµy 31
th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé thuû s¶n víi tªn C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung −¬ng. Nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung −¬ng lµ thµnh viªn cña
Tæng c«ng ty Thuû s¶n H¹ long theo quyÕt ®Þnh sè 656/Q§ - BTS ngµy 8/8/2000.
C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung −¬ng cã trô së giao dÞch t¹i Sè 8 NguyÔn C«ng Hoan- ph−êng Ngäc Kh¸nh- quËn Ba §×nh- Hµ Néi. So víi nh÷ng
ngµy ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty chØ kinh doanh mét sè ngµnh nghÒ chñ yÕu nh−: thu mua thuû h¶i s¶n, nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt cung øng vËt t−, dÞch vô nu«i
trång thuû s¶n, cho ®Õn nay ®· bæ xung thªm nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh míi nh− t− vÊn ®Çu t− vµ quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt kinh doanh cung øng
c¸c lo¹i vËt t− vËt liÖu chuyªn ngµnh nh− thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î HCG, thuèc phßng trÞ bÖnh, s¶n xuÊt gièng ngäc trai, nu«i cÊy ngäc trai c¸ biÓn…
* C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc:
- T¹i Hµ Néi: X−ëng s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î (thuèc kÝch dôc tè)
phần 1, đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán, hình thức sổ kế toán tại công ty. phần 2. công tác hạch toán kế toán tại công ty dịch vụ nuôi tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement