Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duck_lee
#750201 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ công cụ tại công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long
KILOBOOK.COM

2
ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long víi ®Æc ®iÓm l−îng NVL
sö dông vµo c¸c c«ng tr×nh l¹i kh¸ lín th× vÊn ®Ò tiÕt kiÖm triÖt ®Ó cã thÓ coi lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. V× vËy ®iÒu tÊt yÕu lµ C«ng ty ph¶i quan t©m ®Õn kh©u h¹ch to¸n chi phÝ NVL.
Trong thêi gian thùc tËp, nhËn ®−îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña l·nh ®¹o
C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c ®ång chÝ trong phßng kÕ to¸n C«ng ty, em ®· ®−îc lµm quen vµ t×m hiÓu c«ng t¸c thùc tÕ t¹i C«ng ty. Em nhËn thÊy kÕ to¸n vËt liÖu trong C«ng ty gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng vµ cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®−îc quan t©m. V× vËy em ®· ®i s©u t×m hiÓu vÒ phÇn thùc hµnh kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, em xin tr×nh bµy ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long
”.
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng t×m hiÓu vµ nhËn ®−îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c
thÇy c« gi¸o còng nh− c¸c ®ång chÝ trong ban l·nh ®¹o vµ phßng kÕ to¸n C«ng ty, nh−ng do nhËn thøc vµ tr×nh ®é b¶n th©n cã h¹n nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ nh÷ng h¹n chÕ.
Em rÊt mong ®−îc tiÕp thu vµ xin ch©n thµnh c¶m ¬n nh÷ng ý kiÕn ®ãng
gãp cho ®Ò tµi nµy hoµn thiÖn h¬n.
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn lín sau: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng
cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p.
PhÇn II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë
C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long.
PhÇn III: NhËn xÐt vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i
c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng long vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty.
chương 1, lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu công cụ công cụ trong các DN xây lắp. chương 2. thực trạng kế toán nguyên vật liệu công cụ công cụ tại công t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement