Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By emmo_veanh8x
#750200 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty rượu Đồng xuân
KILOBOOK.COM
Tr−êng §H KTQD

KÕ to¸n DK30-TC


Trang
2
nh− doanh nghiÖp kh«ng tiªu thô ®−îc s¶n phÈm th× cho dï s¶n phÈm ®ã cã tèt thÕ
nµo ®i ch¨ng n÷a, doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ lín thÕ nµo ®i
ch¨ng n÷a th× råi còng bÞ xo¸ sæ trªn thÞ tr−êng .

XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn nh− vËy, t«i tiÕn hµnh
nghiªn cøu ®Ò tµi: "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ t¹i
C«ng Ty R−îu §ång xu©n ” nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n
cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay.
2. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu .

§Ò tµi tËp trung nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n
tiªu thô s¶n phÈm trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng c¹nh tranh vµ c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ë t¹i C«ng ty R−îu §ång Xu©n chuyªn s¶n xuÊt vµ b¸n c¸c s¶n phÈm R−îu Bia vµ n−íc gi¶i kh¸t, tõ ®ã x¸c lËp m« h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm trªn c¬ së C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n NKCT, ®ång thêi c¶i tiÕn thªm ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n cho doanh nghiÖp.
3. Môc tiªu nghiªn cøu .

§Ò tµi nghiªn cøu nh»m môc tiªu chñ yÕu lµ hoµn thiÖn thªm mÆt lý luËn vÒ
tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng vµ c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ®Ó gi¶i quyÕt mét sè v−íng m¾c trong thùc tiÔn h¹ch to¸n kÕ to¸n hiÖn t¹i .
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu :

§Ò tµi sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng :
-
Ph−¬ng ph¸p biÖn chøng : XÐt c¸c mèi liªn hÖ biÖn chóng cña c¸c ®èi t−îng kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm trong thêi gian, kh«ng gian cô thÓ .
-
Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Ó ®−a ra m« h×nh kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm trong ®iÒu kiÖn cô thÓ .

5. Bè côc cña chuyªn ®Ò .
Để kế toán, đặc biệt là kế toán tiêu thụ sản phẩm phát huy hết vai trò và chức năng của nó, cần tổ chức công tác này 1 cách hợp lý, khoa học và thường xuyê
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement