Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ha_hin
#750199 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác quản lý vật tư tại công ty may Thăng Long
KILOBOOK.COM

2

Néi Dung B¸o c¸o gåm ba phÇn chÝnh :

PhÇn I:

qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty may
th¨ng long - xÝ nghiÖp may liªn doanh G&A
PhÇn II:

thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vËt t− t¹i c«ng ty

may
th¨ng long - xÝ nghiÖp may liªn doanh G&A

PhÇn III:

mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý
t¹i c«ng ty

may th¨ng long - xÝ nghiÖp may liªn doanh G&A


Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty em ®· häc hái thªm ®−îc rÊt nhiÒu ®iÒu vÒ
c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vËt t− t¹i mét doanh nghiÖp lín.
Th«ng qua b¶n b¸o c¸o nµy em xin tr×nh bµy nh÷ng kiÕn thøc ®· thu nhËp ®−îc
trong qu¸ tr×nh thùc tËp võa qua t¹i C«ng ty may Th¨ng Long - XÝ nghiÖp May liªn
doanh G&A .
Tuy nhiªn trong ph¹m vi nhá hÑp cña b¶n b¸o c¸o sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
sai sãt, em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ dÉn cña c¸c thÇy c« trong tr−êng C§KT-KT
c«ng nghiÖp I cïng c¸c thÇy c«, c¸c chÞ trong phßng tµi vô C«ng ty may Th¨ng
Long - XÝ nghiÖp may liªn doanh G&A ®Ó b¶n b¸o c¸o nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n .
Hµ Néi, ngµy…...th¸ng……n¨m 2004
Sinh viªn thùc hiÖnHoµng ThÞ Quúnh Trang

công tác quản lý nguyên vật liệu là 1 trong những công tác quan trọng hàng đầu của DNsx, việc duy trì lượng nguyên liệu trong kho luôn đáp ứng được yêu cầu sx
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement