Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuongzin78
#750198 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại xí nghiệp dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp
KILOBOOK.COM

B¸o c¸o kÕ to¸n
2
PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp dªt may xuÊt nhËp khÈuvµ dÞch vô tæng hîp I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp. Tªn xÝ nghiÖp : XÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp

Thuéc c«ng ty : C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ


§Þa chØ XN : 105 Tr−êng Chinh - Hµ Néi

§iÖn tho¹i : 04.8685841

Theo quyÕt ®Þnh sè 36/2000 Q§UB ngµy 14/4/2000 cña UBND thµnh phè
Hµ Néi vÒ viÖc viÖc s¸t nhËp C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ
vµ C«ng ty s¶n xuÊt v©t liÖu x©y d−ng Hµ Néi. Cho phÐp C«ng ty vËt liÖu x©y
dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ ®−îc thµnh lËp XÝ nghiÖp DÖt may xuÊt
nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp. XÝ nghiÖp kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ chñ
yÕu sau :

[

_ Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm vÒ dÖt may

_ C¸c dÞch vô vÒ th−¬ng m¹i
+ Cung cÊp vËt liÖu x©y dùng + VËn chuyÓn kho b·i
+ DÞch vô mua b¸n, ký göi vËt t−
+ Kinh doanh n−íc gi¶i kh¸t, n−íc tinh khiÕt
_ X©y dùng cÇu ®−êng

II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña XÝ nghiÖp.

_ Lµ xÝ nghiÖp mang tÝnh chÊt ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp cã
quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh−ng vÉn trùc thuéc C«ng ty
vËt liÖu x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ, nªn hµng n¨m xÝ nghiÖp vÉn
ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó b¸o c¸o nªn c«ng ty. C«ng ty
sÏ tæ chøc chØ ®¹o m¹ng l−íi l−u th«ng hµng ho¸, ph©n phèi, hç trî vµ gióp
®ì tuyÕn d−íi

_ XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®óng chÕ ®ä
hiÖn hµnh.

_ Tu©n thñ hîp ®ång kinh tÕ ®· ký, ®¶m b¶o ch÷ tÝn ®èi víi b¹n hµng.

_ N¾m b¾t kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu cña thÞ tr−êng ®Ó tæ
chøc s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý.

_ ChÊp hµnh vµ thùc hiÖn nghiªm chØnhchÕ ®ä nép ng©n s¸ch nhµ n−íc,
®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cho ng−êi lao ®éng.

chương 1. giới thiệu chung về xí nghiệp dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp. chương 2., thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại xí nghiệp. chương 3. một
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement