Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jordi
#750196 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty điện máy xe đạp xe máy
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Bïi Xu©n Thä
Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh

Líp: K31- DK1
2
§Ò tµi nµy cã ph¹m vi nghiªn cøu ë lý luËn chung vÒ nghiÖp vô b¸n
hµng t¹i c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i, kÕt hîp víi thùc tiÔn kinh doanh vµ
c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng t¹i c«ng ty §iÖn m¸y - xe ®¹p
- xe m¸y nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n
hµng t¹i doanh nghiÖp th−¬ng m¹i nãi chung vµ t¹i c«ng ty §iÖn m¸y - xe ®¹p
- xe m¸y nãi riªng.
B¶n luËn v¨n nµy cã bè côc gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c doanh
nghiÖp th−¬ng m¹i.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng t¹i
c«ng ty §iÖn m¸y - xe ®¹p - xe m¸y.
Ch−¬ng III: Ph−¬ng h−íng tæ chøc vµ c¸c biÖn ph¸p nh»m hoµn
thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp cô b¸n hµng t¹i c«ng ty §iÖn m¸y - xe ®¹p -
xe m¸y.
§Ó hoµn thµnh ®−îc ®Ò tµi luËn v¨n cña m×nh, em ®· cã ®−îc sù gióp ®ì
nhiÖt t×nh cña c¸c anh, chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty vµ sù h−íng dÉn
tËn t×nh cña c« gi¸o - TS. §Æng ThÞ Hoµ.
Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n, kh¶ n¨ng lý luËn cïng tr×nh ®é hiÓu biÕt
cßn h¹n chÕ nªn b¶n luËn v¨n nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em
rÊt mong ®−îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« còng nh− tËp thÓ c¸n bé nh©n
viªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty §iÖn m¸y - xe ®¹p - xe m¸y ®Ó gióp em cïng
cè kiÕn thøc cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!


chương 1. lý luận chung về nghiệp vụ bán hàng trong các DNTM. chương 2. thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty điện máy xe đạp xe máy. chươn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement