Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Phuong_Thai
#750195 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hạch toán vật liệu, công cụ công cụ tại công ty tNHH kỹ thuật Phùng Hưng
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o thùc tËp
Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt Líp: TCKTD2
2
khu«n mÉu vµ c¸c s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn khu«n mÉu. Sau mét thêi gian ®i
s©u t×m hiÓu ho¹t ®éng cña C«ng ty t«i nhËn thÊy ®−îc sù quan träng cña vËt
liÖu, c«ng cô dông cô víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý
vËt liÖu nh»m ®¸p øng kÞp thêi, nhu cÇu vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt.

NhËn thÊy ®−îc nh÷ng khã kh¨n tån t¹i trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông
nguyªn liÖu , vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ nhÊt lµ b¶o ®¶m nguån vèn l−u ®éng
cho viÖc dù tr÷ tµi s¶n l−u ®éng ë C«ng ty. NhËn thøc c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt
liÖu, c«ng cô dông cô ®ãng vai trß quan träng trong C«ng ty trong toµn bé c«ng
t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. §−îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ V©n
vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n ë C«ng ty n¬i t«i thùc tËp em m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu
chuyªn ®Ò “H¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt.”
ë C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng H−ng.
Néi dung b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp :
PhÇn I : Giíi thiÖu vÒ C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng H−ng.
PhÇn II : Lý luËn chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng
cô dông cô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
PhÇn III: Tæ chøc h¹ch to¸n c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu, c«ng cô dông cô t¹i
C«ng cô dông cô t¹i C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng H−ng.
PhÇn IV: Nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n
nguyªn liÖu, c«ng cô ë C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng H−ng.

Do thêi gian thùc tËp cã h¹n, víi nhËn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn b¸o c¸o
thùc tËp tèt nghiÖp ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong vµ xin
tr©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ anh chÞ trong C«ng
ty ®Ó b¸o c¸o ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n .!Hạch toán vật liệu có đảm bảo được tất cả thì sẽ đảm bảo cho việc cung cấp nguyên liệu vật liệu, công cụ công cụ ịp thời và đồng bộ cho nhu cầu của sản xuất
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement