Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By iamabighappyfish
#750194 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty dệt kim đông xuân Hà Nội
KILOBOOK.COM
Ch−¬ng II
thùc tr¹ng qu¶n lý Vèn cè ®Þnh
t¹i c«ng ty dÖt kim ®«ng xu©n hµ Néi

I. Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý Vèn cè ®Þnh
1. Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp
§Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã
c¸c yÕu tè: Søc lao ®éng, t− liÖu lao ®éng vµ ®èi t−îng lao ®éng
Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) trong doanh nghiÖp lµ nh÷ng t− liÖu lao ®éng cã
gi¸ trÞ lín tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt, cßn gi¸ trÞ cña nã th× ®−îc
chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm trong c¸c chu kú s¶n xuÊt. Theo
chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh cña n−íc ta (Th«ng t− sè 10 TC/C§KT ngµy 20
th¸ng 3 n¨m 1997) th× nh÷ng t− liÖu ®−îc coi lµ tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ®ñ hai
®iÒu kiÖn sau:
- Cã thêi gian sö dông trªn mét n¨m
- Cã gi¸ trÞ tõ 5 triÖu VN§ trë lªn
Nh÷ng t− liÖu lao ®éng kh«ng ®ñ c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh ®−îc coi lµ
nh÷ng c«ng cô nhá, ®−îc mua s¾m b»ng nguån vè l−u ®éng cña doanh nghiÖp.
§Æc ®iÓm chung cña c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp lµ tham
gia vµo chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm víi vai trß lµ c¸c c«ng cô lao ®éng. Trong
qu¸ tr×nh ®ã h×nh th¸i vËt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu cña tµi s¶n cè ®Þnh
kh«ng thay ®æi. Song gi¸ trÞ cña nã l¹i ®−îc chuyÓn dÞch dÇn tõng phÇn vµo
gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Bé phËn gi¸ trÞ chuyÓn dÞch nµy cÊu thµnh mét
yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ®−îc bï ®¾p mçi khi
s¶n phÈm ®−îc tiªu thô.
2. Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp
Ph©n lo¹i TSC§ lµ viÖc ph©n chia toµn bé TSC§ cña doanh nghiÖp theo
nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh, nh»m phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp.
Th«ng th−êng cã nh÷ng c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu sau:
Chỉ có quản lý và sử dụng hiệu quả vốn DN mới có thể làm ra những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, được thị trường chấp nhận thì DN mới có thể đứng vữn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By taiminh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement