Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Dunleigh
#750191 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế thực hiện
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖpkÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh. Nh©n thøc ®−îc ®iÒu nµy nªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T− vÊn tµi chÝnh quèc tÕ (IFC) em ®· lùa chän ®Ò tµi:
Thùc tr¹ng kiÓm to¸n kho¶n môc TSC§ trong kiÓm to¸n b¸o c¸o
tµi chÝnh do c«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T− vÊn tµi chÝnh quèc tÕ (IFC) thùc hiÖn
Néi dung cña chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau:
Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ KiÓm to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh
trong KiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh
CH¦¥NG II: THùC TR¹NG KIÓM TO¸N KHO¶N MôC Tµi S¶N Cè
§ÞNH TRONG KIÓM TO¸N B¸O C¸O Tµi CHÝNH DO C«NG TY KIÓM TO¸N Vµ T¦ VÊN Tµi CHÝNH QUèC TÕ (ifc) THùC HIÖN
Ch−¬ng III: Mét sè nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ quy tr×nh KiÓm
to¸n kho¶n môc TSC§ trong KiÓm to¸n BCTC do IFC thùc hiÖn

Tuy nhiªn kiÓm to¸n lµ mét lÜnh vùc cßn rÊt míi mÎ ë ViÖt Nam, do
cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm vµ chuyªn m«n nªn bµi viÕt cña em cßn cã nhiÒu thiÕu sãt do vËy em mong ®−îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o h−íng dÉn, PGS.TS. Lª ThÞ Hoµ, c¸c
thÇy c« trong khoa cïng ban gi¸m ®èc c«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T− vÊn tµi chÝnh quèc tÕ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.


chương 1. lý luận chung về kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính. chương 2. thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement