Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tu_anh889
#750190 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may Thăng Long
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ H−ng
Gi¸o viªn h−íng dÉn: Tr−¬ng Anh Dòng
Do ®iÒu kiÖn thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¸o
c¸o thùc tËp tæng hîp nµy kh«ng tr¸nh khái cã mét sè thiÕu sãt, mong nhËn ®−îc ý kiÕn ph¶n håi, ®ãng gãp vµ bæ sung cña nh÷ng ng−êi quan t©m ®Ó b¸o
c¸o nµy cã thÓ hoµn thiÖn h¬n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Tr−¬ng Anh Dòng trong bé m«n kÕ
to¸n-tr−êng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n cïng c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n thùc tËp nµy!
Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2005
Sinh viªn
NguyÔn ChÝ H−ng


phần 1. tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. phần 2. tổ chức bộ máy kế toán và đánh giá chung về tình hình công ty. phần 3. một số giải
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online