Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yenkute59
#750179 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sông Đà 12-6
KILOBOOK.COM

2

Ch−¬ng 1:
C¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n.

Ch−¬ng 2:
Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12-6.

Ch−¬ng 3:
Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12-6
Do quü thêi gian thùc tËp cã h¹n, b¶n th©n ch−a cã nhiÒu kiÕn thøc
thùc tÕ, kinh nghiÖm nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Bëi vËy, em rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, chØ b¶o cña thÇy, c« gi¸o vµ anh chÞ Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®Ó bµi viÕt cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Qua ®©y em còng xin bµy tá lßng c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn c« gi¸o Mai
BÝch Ngäc, c¸c anh chÞ Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n XÝ nghiÖp S«ng §µ 12-6 ®· tËn t×nh h−íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

Hµ Néi, th¸ng 7 n¨m 2003
T¸c gi¶ chuyªn ®ÒNguyÔn ThÞ H¹nh

chương 1. cơ sở lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản. chương 2. thực trạng công tác kế toá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement