Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By abc_304
#750173 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quản lý chi phí nguyên vật liệu tại công ty khoáng sanr và thương mại Hà Tĩnh
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o Qu¶n lý


PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng
s¶n vµ th−¬ng m¹i Hµ TÜnh.
PhÇn III: §¸nh gi¸ trung vÒ mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c
qu¶n lý chi phÝ NVL t¹i c«ng ty kho¸ng chÊt s¶n vµ th−¬ng m¹i Hµ TÜnh.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cã h¹n, b¶n b¸o c¸o qu¶n lý
sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ phßng Tµi chÝnh qu¶n lý ®Ó b¸i b¸o c¸o
cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 6n¨m 2005
Sinh viªn
NguyÔn ThÞ Hång Hµ
là 1 trong những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, vật liệu thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi phí sản xuất
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement