Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By winthang54
#750172 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty cổ phần kiểm toán tư vấn thuế
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
SV: Lª Chung - KiÓm to¸n 43A
PHÇN 1
C¥ Së Lý LUËN CñA KIÓM TO¸N chu tr×nh hµng tån kho
TRONG KIÓM TO¸N B¸O C¸O TµI CHÝNH
I - CHU TR×NH hµng tån kho VíI VÊN §Ò KIÓM TO¸N
1. B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña chu tr×nh hµng tån kho ¶nh h−ëng tíi c«ng
t¸c KiÓm to¸n.
1.1. §Æc ®iÓm chung vÒ chu tr×nh hµng tån kho
-Hµng tån kho lµ tµi s¶n l−u ®éng cña Doanh nghiÖp biÓu hiÖn d−íi
d¹ng vËt chÊt cô thÓ d−íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, tuú thuéc vµo lo¹i h×nh
Doanh nghiÖp vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp. Hµng
tån kho trong Doanh nghiÖp th−¬ng m¹i bao gåm: hµng ho¸ dù tr÷ cho l−u
th«ng ( kÓ c¶ sè hµng ®em göi b¸n hoÆc lµ hµng ho¸ ®ang ®i ®−êng ). Hµng
tån kho trong Doanh nghiÖp s¶n xuÊt gåm: Nguyªn vËt liÖu, C«ng cô dù tr÷
cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, Thµnh phÈm, S¶n phÈm hoµn thµnh, S¶n phÈm dë
dang vµ Hµng göi b¸n hoÆc lµ Hµng ®ang ®i ®−êng.
- Hµng tån kho cã c¸c ®Æc ®iÓm:
+ Hµng tån kho ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi gi¸ vèn hµng b¸n v× vËy ¶nh
h−ëng trùc tiÕp tíi lîi nhuËn trong n¨m.
+ Hµng tån kho th−êng chiÕm tû träng lín so víi tæng tµi s¶n l−u ®éng
trong Doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu chñng lo¹i vµ qu¸ tr×nh qu¶n lý rÊt phøc
t¹p.
+ Hµng tån kho ®−îc ®¸nh gi¸ th«ng qua sè l−îng chÊt l−îng, t×nh
tr¹ng hµng tån kho.
+ Hµng tån kho ®−î b¶o qu¶n cÊt tr÷ ë nhiÒu níi kh¸c nhau nhiÒu ®èi
t−îng qu¶n lý kh¸c nhau cã ®¾c ®iÓm b¶o qu¶n kh¸c nhau ®iÒu nµy dÉn tíi
kiÓm so¸t ®èi víi hµng tån kho gÆp nhiÒu khã kh¨n.
Hàng tồn kho là tài sản lưu động của DN biểu hiện dưới dạng vật chất cụ thể dưới nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào loại hình DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement