Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bupbe_xinhxan_8903
#750171 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật đông nam á
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Häc sinh: NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai

Líp: 34K3
Chuyªn ®Ò b¸o c¸o cña em gåm cã 3 phÇn:
- Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo l−¬ng trong doanh nghiÖp.
- Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ
phÇn Th−¬ng m¹i vµ dÞch vô §«ng Nam
¸.
- Ch−¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty
cæ phÇn Th−¬ng m¹i vµ dÞch vô §«ng Nam
¸.
Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn trong b¸o c¸o thùc tËp nµy kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ h¹n chÕ v× vËy em mong ®−îc sù chØ b¶o vµ
gióp ®÷o cña c« TrÇn Ngäc Lan.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!.
Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao đọng và tính đúng thù lao của NLĐ, thanh toán tiền lương và các khoản trích đúng thù lao của NLĐ sẽ kích thích
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement