Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hat139
#750170 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần VPP Cửu Long
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6
Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC

2
Ngoµi phÇn më ®Çu néi dung cña chuyªn ®Ò nµy gåm ba ch−¬ng:

CH¦¥NG I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu.

CH¦¥NG II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i c«ng
ty cæ phÇn VPP Cöu Long. CH¦¥NG III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu
vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long.


chương 1. các vấn đề chung về Kế toán nguyên vật liệu. chương 2., thực trạng Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần VPP Cửu Long. chương 3. nhận xét và kiế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement