Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By RedHot_RuaDaiKa
#750166 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tài sản cố định tại công ty xe máy xe đạp thống Nhất
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
V−¬ng ThÞ LÖ H−¬ng

ch−¬ng I:
lÝ luËn chung vÒ kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh
trong doanh nghiÖp
I. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
1. Kh¸i niÖm vÒ tµi s¶n cè ®Þnh
TSC§ lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt do doanh nghiÖp n¾m gi÷ ®Ó sö
dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, phï hîp víi tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§. Theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§- BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi ChÝnh, c¸c tµi s¶n ®−îc ghi nhËn lµ TSC§ ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi 4 tiªu chuÈn sau:
- Ch¾c ch¾n thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã. - Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch tin cËy. - Cã thêi gian sö dông −íc tÝnh trªn 1 n¨m trë lªn. - Cã gi¸ trÞ 10.000.000 ®ång trë lªn.
Tr−êng hîp mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn tµi s¶n riªng lÎ liªn kÕt víi nhau,
trong ®ã mçi bé phËn cÊu thµnh cã thêi gian sö dông kh¸c nhau vµ nÕu thiÕu mét bé phËn nµo ®ã c¶ hÖ thèng vÉn thùc hiÖn ®−îc chøc n¨ng ho¹t ®éng chÝnh cña nã nh−ng do yªu cÇu qu¶n lý, sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®ßi hái ph¶i qu¶n lý riªng tõng bé phËn tµi s¶n th× mçi bé phËn tµi s¶n ®ã nÕu cïng tho¶ m·n ®ång thêi bèn tiªu chuÈn cña tµi s¶n cè ®Þnh ®−îc coi lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®éc lËp.
2. §Æc ®iÓm cña tµi s¶n cè ®Þnh
Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp,
TSC§ cã c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau:
- Tham gia nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau nh−ng vÉn gi÷ nguyªn
h×nh th¸i vËt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu cho ®Õn lóc h− háng.
- Gi¸ trÞ cña TSC§HH bÞ hao mßn dÇn song gi¸ trÞ cña nã l¹i ®−îc chuyÓn
dÞch tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm x¶n xuÊt ra.
- TSC§HH chØ thùc hiÖn ®−îc mét vßng lu©n chuyÓn khi gi¸ trÞ cña nã ®−îc
thu håi toµn bé.
3. Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh.
Sù cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh nh»m môc ®Ých gióp cho c¸c doanh
nghiÖp cã sù thuËn tiÖn trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. ThuËn
Chương 1. lý luận chung về kế toán tscđ. chương 2. thực trạng Kế toán tài sản cố định tại công ty xe máy xe đạp thống Nhất. chương 3. một số ý kiến đề xuất nhằm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement