Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By traitimbietkhoc_phuctoan
#750165 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may hồ gươm
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp


2
Ch−¬ng I
®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty cæ phÇn may
Hå G−¬m
I.
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
1.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty may Cæ phÇn may Hå g−¬m.
- Tªn ®¬n vÞ

: C«ng ty Cæ phÇn may Hå G−¬m
- Tªn giao dÞch

: HOGUOM GARMENT COMPANY
- Tªn viÕt t¾t

: HOGARSCO
- Trô së chÝnh cña c«ng ty : 201- Tr−¬ng §Þnh- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi - H×nh thøc së h÷u vèn
: Chñ së h÷u
- H×nh thøc ho¹t ®éng
: S¶n xuÊt kinh doanh
- LÜnh vùc kinh doanh
: S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu
1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå
G−¬m.
C«ng ty cæ phÇn may Hå G−¬m ®−îc ®æi tªn tõ C«ng ty may Hå g−¬m
theo QuyÕt ®Þnh sè 73/1999/Q§-BCN cña Bé tr−ëng Bé C«ng nghiÖp kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000.
C«ng ty may Hå g−¬m thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè: 575/Q§-TCCB ngµy
22/04/1997 cña Bé tr−ëng Bé C«ng nghiÖp lµ ®¬n vÞ thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam nguyªn lµ XÝ nghiÖp may thêi trang Tr−¬ng ®Þnh - XÝ nghiÖp thµnh viªn cña C«ng ty dÞch vô th−¬ng m¹i sè I trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt nam ®−îc x©y dùng trªn c¬ së x−ëng may 2 cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ dÞch vô may phÝa B¾c thuéc Tæng c«ng ty s¶n xuÊt - xuÊt nhËp khÈu may ( ®· gi¶i thÓ vµ s¸t nhËp ).
HiÖn nay, C«ng ty Cæ phÇn may Hå G−¬m ®· cã 5 xÝ nghiÖp thµnh viªn ®Æt
t¹i Hµ Néi, H−ng Yªn, H¶i Phßng víi h¬n 2500 c¸n bé c«ng nh©n viªn, trªn 2400 m¸y may c«ng nghiÖp, m¸y chuyªn dïng hiÖn ®¹i cña NhËt, §øc,...chuyªn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng chñ yÕu nh−: ¸o s¬ mi, ¸o j¨cket, quÇn ©u, Jean, quÇn ¸o trÎ em, ¸o v¸y...
chương 1, đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần may hồ gươm. chương 2. thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may hồ gươm. chương
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement