Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Afham
#750162 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Hoµng DiÖu Ly - KÕ to¸n 43D

2
PhÇn II
: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp vµ vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn
Thanh Quý cïng c¸c c«, chó c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp vµ
vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Do thêi gian thùc tËp cã h¹n còng nh− kinh nghiÖm thùc tÕ ch−a nhiÒu
nªn chuyªn ®Ò cña em khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc
sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o, cña c¸c c« chó trong C«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Hạch toán tiêu thụ thành phẩm sẽ cho Dn có cái nhìn tổng quát về kết quả hđsxkd của mình 1 cách cụ thể thông qua các chỉ tiêu doanh thu và kết quả lỗ lãi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement