Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Derek
#750160 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt Đức
KILOBOOK.COM
2
2
2
2
LêI NãI ®Çu
Sù ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ cña mét nÒn kinh tÕ më nh− ViÖt Nam
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®−a c¸c doanh nghiÖp vµo mét thêi ®¹i míi - thêi
®¹i cña c¬ héi nh−ng còng ®Çy c¹nh tranh vµ th¸ch thøc. C¬ chÕ thÞ tr−êng ®·
vµ ®ang lµ mét thay ®æi lín ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. §Æc biÖt, hiÖn
nay, ®øng tr−íc ng−ìng cöa WTO, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn tù hoµn
thiÖn vµ n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh vÒ mäi mÆt ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn trong m«i
tr−êng míi ®Çy tiÒm n¨ng mµ tæ chøc nµy mang l¹i. §Çy tiÒm n¨ng bëi khi gia
nhËp WTO nghÜa lµ chóng ta sÏ héi nhËp hoµn toµn vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
ThÞ tr−êng thÕ giíi sÏ më cöa cho chóng ta tiÕn b−íc vµo. Nh−ng trong s©n
ch¬i nµy chóng ta còng sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ mét trong nh÷ng khã
kh¨n lín mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt sau khi gia nhËp WTO
lµ viÖc xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan, mËu dÞch. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ hµng ngo¹i
nhËp sÏ trµn lan trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam víi nh÷ng c«ng ty ®a quèc gia,
nh÷ng tËp ®oµn víi tiÒm lùc tµi chÝnh khæng lå s½n sµng h¹ gi¸ b¸n thÊp h¬n
CPSX trong vßng 3- 5 n¨m ®Ó ®¸nh gôc hµng ho¸ trong n−íc. §iÒu nµy ®·
®−îc kiÓm chøng t¹i nh÷ng n−íc ®· gia nhËp WTO tr−íc ®ã, vµ gÇn ®©y lµ
Trung Quèc - n−íc l¸ng giÒng cña chóng ta. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vèn ®· ®ãng vai trß rÊt quan träng trong toµn bé c«ng
t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña doanh nghiÖp nay cµng ®ßi hái ®−îc hoµn thiÖn ®Ó
trë thµnh mét c«ng cô ®Ó c¸c doanh nghiÖp sö dông trong cuéc chiÕn kh«ng
khoan nh−îng ®ã.
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm trong s¶n xuÊt hiÖn nay, ®−îc sù ®ång ý cña thÇy c« gi¸o
trong khoa QTKD tr−êng §¹i häc C«ng §oµn vµ ban l·nh ®¹o C«ng ty cæ
phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc, em chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ
chương 1. cơ sở lý luận của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong DNsx. chương 2. thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement