Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By di_vui_ve
#750156 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o tèt nghiÖp
B¸o c¸o tèt nghiÖp
B¸o c¸o tèt nghiÖp
B¸o c¸o tèt nghiÖp

KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
2
Sau thêi gian t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng
nh− bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, em nhËn thÊy kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n b¸n
hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty nãi riªng lµ mét bé phËn quan
träng trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, nªn lu«n
lu«n ®ßi hái ph¶i ®−îc hoµn thiÖn. v× vËy em quyÕt ®Þnh ®i s©u nghiªn cøu c«ng
t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty víi ®Ò tµi “Tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ b¸n hµng ë c«ng ty vËt t− thiÕt bÞ toµn bé - MaTexim " ®Ó viÕt chuyªn ®Ò
b¸o c¸o cña m×nh.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, em ®· ®−îc sù chØ dÉn, gióp ®ì cña c¸c thÇy, c«
gi¸o bé m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp s¶n xuÊt, trùc tiÕp lµ thÇy gi¸o NguyÔn Vò
ViÖt cïng c¸c b¸c, c¸c c« c¸n bé kÕ to¸n c«ng ty cæ phÇn thuèc l¸ vµ chÕ biÕn
thùc phÈm B¾c Giang. Tuy nhiªn, ph¹m vi ®Ò tµi réng, thêi gian thùc tÕ ch−a
nhiÒu nªn khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o,
gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¸c, c¸c c« phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó chuyªn
®Ò cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
B¸o c¸o gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng
trong Doanh nghiÖp.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë c«ng
ty c«ng ty vËt t− thiÕt bÞ toµn bé - MaTexim
Ch−¬ng 3: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n
hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë c«ng ty vËt t− thiÕt bÞ toµn bé -
MaTexim.
chương 1. lý luận chung về Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DN. chương 2. thực trạng Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement