Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By galaxy_angel
#750154 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện hạch toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại công ty mai linh Hà nội
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
SV: §ç Quang Dòng

KÕ to¸n 43B
Néi dung
PhÇn 1
Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn
mai linh hµ néi

1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi
¶nh h−ëng ®Õn h¹ch to¸n doanh thu, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn mai linh-hµ néi
Tªn giao dÞch: mai linh-hµ néi joint stock company
Tªn viÕt t¾t:

mai linh-ha néi jsc
§Þa chØ trô së chÝnh: Sè 370 TrÇn Kh¸t Ch©n, Ph−êng Thanh Nhµn,
QuËn Hai Bµ Tr−ng, Thµnh phè Hµ Néi
§iÖn tho¹i: 8222555Fax:942455
Email: [email protected]
Ngµnh, nghÒ kinh doanh:
-VËn t¶i hµng ho¸ b»ng Taxi;
-VËn chuyÓn hµnh kh¸ch ®−êng bé b»ng xe Taxi vµ xe Bus;
-VËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng Taxi n−íc (xuång m¸y);
-Söa ch÷a, b¶o d−ìng «t«, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i;
-L÷ hµnh néi ®Þa;
-§¹i lý vÐ m¸y bay trong n−íc vµ quèc tÕ;
-§¹i lý b¸n lÎ x¨ng dÇu;
-Söa ch÷a, ®ãng míi ph−¬ng tiÖn thuû bé;
-§¹i lý vµ mua b¸n «t«.
(Doanh nghiÖp chØ kinh doanh cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt)
Vèn ®iÒu lÖ: 11.788.111.666 ®ång ( M−êi mét tû, b¶y tr¨m t¸m m−¬i t¸m
triÖu, mét tr¨m m−êi mét ngh×n, s¸u tr¨m s¸u m−¬i s¸u ®ång VN)
phần 1. khái quát chung về công tác kế toán của công ty mai linh Hà nội. phần 2. thực trạng hạch toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại công ty mai lin
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement