Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By p3_k3o_1002
#750153 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty xây dựng 472
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp


SV: NguyÔn Huy T−ëng - Líp: KÕ to¸n K33

Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cã kÕt cÊu gåm 3 phÇn: PhÇn I : §Æc ®iÓm chung vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
x©y dùng 472 - Tæng c«ng ty x©y dùng Tr−êng S¬n
PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶
sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty X©y dùng 472- Tæng c«ng ty x©y dùng Tr−êng S¬n
PhÇn III: Ph−¬ng h−íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh víi viÖc n©ng cao hiÖu
qu¶ qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty X©y dùng 472 –Tæng c«ng ty x©y dùng Tr−êng S¬n.
phần 1. đặc điểm chung về quá trình hđsxkd của công ty xây dựng 472. phần 2. thực trạng công tác hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại côn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement