Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tinhlacat_catvuilapem
#750152 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản TW
KILOBOOK.COM


2

phÇn I :
phÇn I :
phÇn I :
phÇn I :
lý do nghiªn cøu ®Ò tµi
lý do nghiªn cøu ®Ò tµi
lý do nghiªn cøu ®Ò tµi
lý do nghiªn cøu ®Ò tµi
1) Thµnh phÈm , tiªu thô thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý :
a) Vai trß , vÞ trÝ cña thµnh phÈm :
Theo ®Þnh nghÜa chung th× thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· kÕt thóc quy
tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt do doanh nghiÖp thùc hiÖn hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn ®· ®−îc kiÓm nghiÖm phï hîp víi tiªu chuÈn kÜ thuËt quy ®Þnh vµ nhËp kho
thµnh phÈm hoÆc giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng.
Tuy nhiªn, s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh nghiÖp hoµn thµnh cung cÊp cho x·
héi kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ thµnh phÈm mµ cßn lµ nöa thµnh phÈm, lao vô ®−îc hoµn thµnh. Nöa thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ch−a qua giai ®o¹n chÕ biÕn cuèi
cïng cña quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh−ng do yªu cÇu cña s¶n xuÊt vµ tiªu thô mµ ®−îc kiÓm tra kÜ thuËt vµ còng cã thÓ ®−îc nhËp kho. Khi b¸n, nöa thµnh phÈm nµy
còng cã ý nghÜa nh− thµnh phÈm.
Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c¨n cø vµo khèi l−îng thµnh phÈm mµ doanh
nghiÖp cung øng trong mét thêi kú, trong tõng c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ quy m«, ®¸nh gi¸
tû träng cung øng cña doanh nghiÖp vÒ s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng. Tuy nhiªn, ®Ó ®−îc thÞ tr−êng chÊp
nhËn th× doanh nghiÖp ph¶i lu«n chó ý ®Õn viÖc t¨ng nhanh sè l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i trªn c¬ së vÉn ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ h¹ gi¸ thµnh
s¶n phÈm. Mäi sù tæn thÊt cña thµnh phÈm ®Òu ¶nh h−ëng ®Õn kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy, trong viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n thµnh phÈm ph¶i lu«n ®ång
thêi n¾m ch¾c sù vËn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm trong qóa tr×nh nhËp -xuÊt -tån vÒ c¶ ba mÆt sè l−îng, chÊt l−îng vµ gi¸ trÞ.
b) Tiªu thô thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý.
đối với các DN sản xuất hiện nay, việc tổ chức quản lý thành phẩm tiêu thụ thành phẩm là khâu quan trọng của quá trình sxkd, đảm bảo quản lý các loại thành phẩm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement