Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yeunhoanh_nhiu
#750146 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại công ty quản lý bến xe hà Tây
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
1
ph¶I thanh to¸n tai c«ng ty quan lý bÕn xe Hµ T©y.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n
ph¶I thanh to¸n tai c«ng ty qu¶n lý bÕn xe Hµ T©y.
Ch−¬ng III: §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty qu¶n
lý bÕn xe Hµ T©y.
Ch−¬ng IV:Mét sè kiÕn nghÞ,®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
to¸n t¹i c«ng ty qu¶n lý bÕn xe Hµ T©y.
Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ sè liÖu thùc tÕ ch−a nhiÒu, ®Æc
biÖt lµ kinh nghiÖm ph©n tÝch cña em ch−a ®−îc s©u s¾c. V× vËy trong
b¸o c¸o thùc tÕ trong b¸o thùc tÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm
thiÕu sãt, kÝnh mong thÇy c« gi¸o vµ nhµ tr−êng gãp ý söa ch÷a ®Ó em
hoµn thµnh mét c¸ch tèt ®Ñp h¬n.

chương 1, cơ sở lý luận chung Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại công ty quản lý bến xe hà Tây. chương 2. thực trạng công tác Kế t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement