Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By htdao_1204
#750140 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc- gia cầm Bắc Ninh
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp

cña ng−êi lao ®éng, kh¾c phôc khã kh¨n trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ®Ó hoµn
thµnh kÕ ho¹ch. Trong c¬ chÕ qu¶n lý míi hiÖn nay thùc hiÖn réng r·i h×nh
thøc tiÒn l−¬ng s¶n phÈm trong c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa quan
träng cho c¸c doanh nghiÖp ®i vµo lµm ¨n cã l·i, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t
triÓn.
Tõ vai trß, ý nghÜa trªn cña c«ng t¸c tiÒn l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng.
Víi kiÕn thøc h¹n hÑp cña m×nh, em m¹nh d¹n nghiªn cøu vµ tr×nh bµy
chuyªn ®Ò: “C«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l−¬ng t¹i XÝ nghiÖp gièng gia sóc - gia
cÇm - B¾c ninh”.
Trong thêi gian ®i thùc tÕ ®Ó viÕt chuyªn ®Ò t¹i XÝ nghiÖp gièng gia
sóc - gia cÇm trùc thuéc XÝ nghiÖp N«ng s¶n -B¾c ninh, em ®−îc sù gióp ®ì
nhiÖt t×nh cña c¸c c« c¸c chó trong xÝ nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c c« c¸c chó
phßng tæ chøc lao ®éng cïng víi phßng kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã, lµ sù h−íng
dÉn, tËn t×nh cã tr¸ch nhiÖm cña ThÇy gi¸o Vò D−¬ng Hoµ vµ sù cè g¾ng nç
lùc cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

Tiền lương là 1 phần sản phẩm xã hội được NN phân phối cho NLĐ 1 cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao đọng mà mỗi người cống hiến cho xã hội biểu hiện bằng
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online