Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bi_Yo
#750133 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác quản lý vốn cố định tại công ty cơ giới và xây lắp số 13
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o qu¶n lý

2

PhÇn I

Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn vµ vai trß cña
vèn trong sxkd
I/Kh¸i niÖm cña vèn trong doanh nghiÖp:
Vèn trong doanh nghiÖp lµ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña toµn bé TLSX
®−îc doanh nghiÖp sö dông trong s¶n xuÊt kinh doanh.
Nh− vËy khi xÐt vÒ h×nh th¸i vËt chÊt, vèn bao gåm hai yÕu tè
c¬ b¶n lµ t− liÖu lao ®éng vµ ®èi t−îng lao ®éng. §èi t−îng lao ®éng t¹o nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. Cßn hai bé phËn nµy ®Òu lµ nh÷ng nh©n tè quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp.
XÐt vÒ mÆt gÝa trÞ th× ta thÊy : gÝa trÞ cña ®èi t−îng lao ®éng
®−îc chuyÓn mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. Cßn gi¸ trÞ cña t− liÖu lao ®éng do nã tham gia nhiÒu lÇn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nªn gi¸ trÞ cña nã ®−îc chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm qua h×nh thøc khÊu hao.
Cã nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau ®Ó ph©n lo¹i vèn, nÕu c¨n cø vµo
c«ng dông kinh tÕ cña vèn, ng−êi ta chia vèn thµnh hai lo¹i: vèn cè ®Þnh vµ vèn l−u ®éng. II/Vèn cè ®Þnh: 1/Kh¸i niÖm vµ c¸ch ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh.

1.1/ Kh¸i niÖm tµi s¶n cè ®Þnh:
§Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp
ph¶i cã c¸c yÕu tè : søc lao ®éng, c¸c t− liÖu lao ®éng vµ ®èi t−îng lao ®éng.
Kh¸c víi ®èi t−îng lao ®éng, c¸c t− liÖu lao ®éng lµ nh÷ng
ph−¬ng tiÖn vËt chÊt mµ con ng−êi sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi t−îng, biÕn ®æi nã theo môc ®Ých cña m×nh
Bé phËn quan träng nhÊt trong c¸c t− liÖu lao ®éng sö dông
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ tµi s¶n cè ®Þnh. §ã lµ nh÷ng t− liÖu lao ®éng chñ yÕu ®−îc sö dông mét c¸ch trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh− m¸y mãc thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc.
việc khai thác và sử dụng vốn cố định hợp lý sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tăng khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của DN
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By taiminh
#992333 ad cho mình xin link bài này nha, mình cảm ưn xD
Blog Tâm sự:
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online