Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By toan_noucamp
#750132 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ công cụ tại công ty công trình thủy lợi
KILOBOOK.COM
PhÇn 1
®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña c«ng ty c«ng tr×nh
®−êng thñy

1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
C«ng ty c«ng tr×nh ®−êng thñy lµ Doanh nghiÖp Nhµ n−íc, ®−îc tæ chøc s¶n
xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t− c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã con dÊu riªng, ®−îc phÐp më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong khu«n khæ cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty,.lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng ®−êng thñy.
Tªn giao dÞch quèc tÕ : WACO

Trô së chÝnh : 159 Th¸i Hµ - §èng §a - Hµ Néi

Chi nh¸nh : 14B8 - Ng« TÊt Tè - TP Hå ChÝ Minh

C«ng ty c«ng tr×nh t−êng thñy tiÒn th©n lµ C«ng ty c«ng tr×nh ®−êng s«ng
01 thuéc Côc ®−êng s«ng - Bé giao th«ng vËn t¶i, thµnh lËp ngµy 01/07/1972 theo quyÕt ®Þnh 288/Q§-TCCB cña Bé giao th«ng vËn t¶i.
N¨m 1983 C«ng ty c«ng tr×nh ®−êng s«ng sè 1 ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp cÇu
c¶ng 204 trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp giao th«ng 2 Bé giao th«ng vËn t¶i.
N¨m 1986 , XÝ nghiÖp cÇu c¶ng 204 ®−îc ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp c«ng
tr×nh ®−êng thñy trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c XÝ nghiÖp qu¶n lý giao th«ng ®−êng thñy 1.
Th¸ng 1 n¨m 1990, XÝ nghiÖp c«ng tr×nh ®−êng thñy 1 ®−îc ®æi tªn thµnh
C«ng ty c«ng tr×nh ®−êng thñy trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng ®−êng thñy theo quyÕt ®Þnh sè 601/Q§/TCCB_L§ ngµy 05/04/1993 cña Bé Giao Th«ng VËn T¶i vÒ viÖc thµnh lËp l¹i vµ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc l¹i cña C«ng ty c«ng tr×nh ®−êng thuû.
Cã thÓ nãi r»ng sau h¬n 30 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c«ng
tr×nh thuû, C«ng ty c«ng tr×nh thuû ®· cã rÊt nhiÒu biÕn ®æi vÒ tªn, quy m« ho¹t ®éng, h×nh thøc ho¹t ®éng. Sù thay ®æi nµy lµ mét tÊt yÕu vµ hoµn toµn phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña ngµnh x©y dùng nãi riªng. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc sau h¬n 30 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®· chøng tá C«ng ty ®· vµ ®ang ®i ®óng h−íng.
HiÖn nay tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty cã quy m« kh¸ lín víi 8 ®¬n
vÞ trong c¶ n−íc, víi 1124 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã cã 213 kü s−, 129 ng−êi
phần 1. đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty công trình giao thông. phần 2. thực trạng Kế toán nguyên vật liệu và công cụ công cụ tại công ty công trình thủy l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement