Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By b4bjmjlo_9x
#750131 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty cao su sao vàng
KILOBOOK.COM


2
t¹i tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n vµ thùc tËp t¹i C«ng ty Cao su Sao Vµng Hµ
néi, em nhËn thÊy: VÊn ®Ò sö dông TSC§ sao cho cã hiÖu qu¶ cã ý nghÜa to lín
kh«ng chØ trong lý luËn mµ c¶ trong thùc tiÔn qu¶n lý doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ
®èi víi C«ng ty Cao su Sao Vµng Hµ néi lµ n¬i mµ TSC§ ®−îc sö dông rÊt
phong phó, nhiÒu chñng lo¹i cho nªn vÊn ®Ò qu¶n lý sö dông gÆp nhiÒu phøc t¹p.
NÕu kh«ng cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ th× sÏ g©y ra nh÷ng l·ng phÝ kh«ng nhá
cho doanh nghiÖp.
V× nh÷ng lý do trªn, em ®· chän ®Ò tµi :
Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty Cao su Sao Vµng
Hµ Néi .
Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®−îc tr×nh bµy
theo 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1: TSC§ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty Cao su Sao Vµng Hµ
Néi.
Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty Cao su Sao
Vµng Hµ Néi.
Em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ c¸n bé phßng tµi chÝnh
- kÕ to¸n thuéc C«ng ty Cao su Sao Vµng Hµ néi ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc cho
viÖc nghiªn cøu, häc tËp vµ lµm viÖc sau nµy.

chương 1. TSCĐ trong hoạt động kinh doanh của DN. chương 2. thực trạng hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty cao su sao vàng. chương 3. giải pháp nâng cao hiệu quả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement