Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Dunixi
#750129 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và du lịch hồng TRà
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Ngäc
Tr−êng §H Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi - Khoa Tµi chÝnh KÕ to¸n
2
Lêi më ®Çu
Chóng ta ®Òu biÕt r»ng ho¹t ®éng cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng g¾n
liÒn víi thÞ tr−êng, ph¶i n¾m b¾t ®−îc thÞ tr−êng ®Ó quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò then chèt: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai? vµ víi chi phÝ lµ bao nhiªu? Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ sù kÕt hîp ®ång bé gi÷a ba yÕu tè: t− liÖu lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng vµ søc lao ®éng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp mong muèn.
Sù ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cña mét doanh nghiÖp phô thuéc vµo nhiÒu nh©n
tè trong ®ã kh¶ n¨ng øng xö gi¸ linh ho¹t, biÕt tÝnh to¸n chi phÝ, biÕt khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã cña m×nh ®Ó gi¶m chi phÝ tíi møc thÊp nhÊt vµ ®¹t ®−îc lîi nhuËn nh− mong muèn.
Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm sÏ ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t nh− hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp lu«n phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm nh»m c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c.
Th«ng tin chi phÝ, gi¸ thµnh cã ý nghÜa s©u s¾c víi c«ng t¸c qu¶n trÞ
doanh nghiÖp bëi v× trªn c¬ së ®ã, ng−êi qu¶n lý míi x©y dùng ®−îc c¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt, c¬ cÊu s¶n phÈm sao cho hîp lý nhÊt.
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn em ®· chän ®Ò tµi: "KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
C«ng ty Th−¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ" ®Ó lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Môc tiªu cña luËn v¨n lµ vËn dông lý luËn vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· häc ë tr−êng vµ nghiªn cøu thùc tiÔn tõ ®ã ph©n tÝch, ®−a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty.
Néi dung luËn v¨n gåm 3 phÇn (ngoµi më ®Çu vµ kÕt luËn). PhÇn thø nhÊt: C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Th−¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ.
PhÇn thø ba: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty Th−¬ng m¹i vµ Du lÞch Hång Trµ.
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng song thêi gian thùc tËp cßn Ýt, kh¶ n¨ng vµ kinh
nghiÖm cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ.
phần 1. cơ sở lý luận chung về Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong DN sản xuất. phần 2. thực trạng Kế toán tập hợp chi phí sản xuấ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement