Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nthanhxuan80
#750126 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty đầu tư và dịch vụ Việt Hà
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o qu¶n lý


PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nguyªn vËt liÖu

I .
Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vÊt liÖu trong c¸c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt
1. Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt
a.Kh¸i niÖm
Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi t−îng lao ®éng mua ngoµi hoÆc tù chÕ biÕn cÇn
thiÕt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng vËt ho¸ nh−: s¾t, thÐp trong doanh nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o, sîi trong doanh
nghiÖp dÖt, da trong doanh nghiÖp ®ãng giÇy, v¶i trong doanh nghiÖp may mÆc, …Nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu k× s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ ®−îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. b. §Æc ®iÓm
Nh− ®· nãi ë trªn, nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt
®Þnh vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, d−íi t¸c ®éng cña lao ®éng, chóng
bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó t¹o ra h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm.
VÒ mÆt gi¸ trÞ, do chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nªn gi¸ trÞ cña vËt
liÖu sÏ ®−îc tÝnh hÕt mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Do ®Æc ®iÓm nµy mµ nguyªn vËt liÖu ®−îc xÕp vµo lo¹i tµi s¶n l−u ®éng trong doanh
nghiÖp.
2. Vai trß cña nguyªn vËt liÖu vµ yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu
a. Vai trß
Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu th−êng chiÕm mét tØ träng
lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cho nªn viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt…
C¸c doanh nghiÖp ph¶i th−êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña
nguyªn vËt liÖu ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch bæ sung, dù tr÷ kÞp thêi cho kÞp qu¸ tr×nh
phần 1. những vấn đề lý luận cơ bản về NVL trong DN sản xuất. phần 2. thực trạng công tác quản lý NVL tại công ty đầu tư và dịch vụ Việt Hà. phần 3. một số kiến
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement