Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoctram_ken
#750123 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn
KILOBOOK.COM
Ch−¬ng 1
Tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ
c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty t− vÊn x©y dùng
vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

i. Mét sè nÐt kh¸I qu¸t vÒ c«ng ty t− vÊn x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn:
C«ng ty T− vÊn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n lµ Doanh nghiÖp Nhµ
N−íc h¹ng nhÊt thuéc Bé N«ng NghiÑp Vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n, lµ thµnh viªn cña hiÖp héi T− VÊn X©y Dùng ViÖt Nam . C«ng ty ®· thµnh lËp cho ®Õn nay lµ ®−îc 31 n¨m víi tiÒn th©n lµ XÝ NghiÖp ThiÕt KÕ KiÕn Tróc N«ng NghiÖp, trùc thuéc Côc X©y Dùng – Uû Ban N«ng NghiÖp Trung ¦¬ng. Tr¶i qua 31 n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn ®Õn nay C«ng ty ®· trë thµnh mét ®¬n vÞ chuyªn m«n ®Çu ngµnhvÒ c«ng t¸c t− vÊn x©y dùng n«ng nghiÑp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.
2. Néi dung ngµnh nghÒ kinh doanh:
- LËp dù ¸n ®Çu t− X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp thùc phÈm, d©n dông, n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.
- Kh¶o s¸t ®Þa h×nh phôc vô lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh XD
- ThiÕt kÕ qui ho¹ch chi tiÕt c¸c khu d©n c−, khu c«ng nghiÖp.
- ThiÕt kÕ vµ lËp tæng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp thùc phÈm ®Õn nhãm A; phÇn XD c¸c c«ng tr×nh CN kh¸c nhãm B, C ; c«ng tr×nh thuû lîi ®Õn cÊp 4 nhãm C ; c«ng tr×nh giao th«ng cÊp 3.
- Ph¹m vi ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn c¶ n−íc.
3. Quy m« cña C«ng ty:
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc, cã sù ®Çu t− ®óng ®¾n cña
Nhµ n−íc trong viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ®Æt n«ng nghiÖp vµo mét vÞ trÝ míi rÊt quan träng gi÷a c¸c ngµnh, ngµnh T− vÊn x©y dùng ngµy cµng ph¸t triÓn.
Hoµ m×nh vµo nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty T− vÊn X©y dùng vµ Ph¸t
triÓn N«ng th«n ®· kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh trong s¶n xuÊt, gãp phÇn c«ng lao cña m×nh x©y dùng nªn nh÷ng c«ng tr×nh, nh÷ng con ®−êng vµ nh÷ng nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm lín cña ®Êt n−íc.
chương 1. tổng quát về tình hình sxkd và công tác kế toán của công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn. chương 2. chuyên đề kế toán vốn bằng tiền. chương
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement